0

Twój koszyk jest pusty.

ZWROTY I REKLAMACJE

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego www.multitapes.pl jak również dostarczonych Towarów.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres ul. Siemiradzkiego 46, 05-080 Izabelin lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@multitapes.pl.
 3. Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres z dopiskiem „REKLAMACJA”: ul. Siemiradzkiego 46, 05-080 Izabelin.
 4. Rekomenduje się, aby w reklamacji wskazać:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, 

b. datę złożenia lub i przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji, 

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni i przed upływem tego terminu Klient zostanie poinformowany o stanowisku Sprzedawcy.
 2. W przypadku zawarcia umowy z Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność:
  1. W przypadku sprzedaży dokonanej przed 01 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów Tytułu XI, Działu II kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady;
  2. W przypadku sprzedaży dokonanej po 01 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta dotyczących odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową.
 3. W przypadku Klienta innego niż wskazano w  pkt. 6 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów zgodnie z Tytułem XI, Działem II kodeksu cywilnego.

Data aktualizacji: 2023-04-14 11:34:00