0

Twój koszyk jest pusty.

Artykuł 1.

 

DEFINICJE

Terminy oznaczone w Regulaminie oznaczają:

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Biuro – Biuro Obsługi Klienta, gdzie Klient mailowo (sklep@multitapes.pl) może uzyskać wszelkie informacje na temat oferty, zamówienia, regulaminu itp. lub za pomocą telefonu pod numerem +48 501 172 401 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca (przewoźnik) – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów

a. firma kurierska
b. InPost

Formularz rejestracyjny – należy przez to rozumieć formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji.

Formularz zamówienia – skrypt będący częścią platformy służący do złożenia zamówienia przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego konta przez Klienta.

Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy pod adresem  www.multitapes.pl

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na sprzedaży Klientom produktów będących w aktualnej ofercie handlowej.

Usługodawca (Sprzedawca) – Inducomp Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie przy ul. ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS: 0000298708, z kapitałem zakładowym 50 000 PLN opłaconym w całości, nr NIP 5213470732, REGON 141286033

 

Artykuł 2.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1.Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku z korzystaniem z usług www.multitapes.pl przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Za zgodą klienta, dane osobowe przetwarzane będą także w celu przekazania informacji handlowych.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca, który dołoży wszelkich starań, aby dane Klientów przetwarzane w ramach sklepu internetowego www.multitapes.pl oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Usługodawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.
4. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli klient ujawni osobom trzecim login i hasło.
5. Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wyżej wskazane dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu będą udostępniane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione współpracownikom administratora w celu niezbędnym do utrzymania konta w portalu.
8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.multitapes.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie www.multitapes.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta zamówienia.
9. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Dane osobowe klienta będą przez nas przechowywane przez okres użytkowania konta oraz w ciągu następnych 10 lat po zakończeniu użytkowania w celu rozpatrzenia ewentualnie zgłaszanych roszczeń.
11. Dane osobowe klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego konta, co skutkuje anulacją otwartych zleceń.

 

Artykuł 3.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu sklepu internetowego www.multitapes.pl spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i odbywały się jak najkrócej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klienta z www.multitapes.pl spowodowanego siłą wyższą.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem www.multitapes.pl.
5. Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
6. Zawartość platformy stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
7. W trakcie procesu składania zamówienia (z rejestracją jednorazowo / bez rejestracji każdorazowo) wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 677).
8. Przed złożeniem zamówienia, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczne z brakiem woli złożenia zamówienia przez Klienta.
9. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie akceptacji zamówienia przez Klienta, klikając ikonę „Zamów i zapłać”.
10. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

a. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

b. łączna wartość brutto (wraz z kosztami dostawy),

c. rodzaj płatności,

d. sposób dostawy,  

11. Prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, informacja konsumencka.
12. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

 

Artykuł 4.

 

ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta, możliwa jest do chwili przekazania paczki firmie transportowej.
2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem poprzez e-mailem sklep@multitapes.pl lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy w godzinach pracy Biura.
3. Po przekazaniu paczki firmie transportowej nie ma możliwości dokonania zmian lub anulowania zamówienia.

 

Artykuł 5.

 

POLITYKA CENOWA I RABATOWA

1. Ceny podane w sklepie internetowym www.multitapes.pl podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT.
2. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w sklepie internetowym www.multitapes.pl, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
4. Podana cena, dla każdego z towarów w chwili złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen towarów,

b. wysokości kosztów dostawy,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty,

d. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,

e. modyfikacji akcji promocyjnych,

f. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności sklepu internetowego www.multitapes.pl

7. Postanowienia punkt 6.a, 6.b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych zamówień. W przypadku skutecznie złożonych zamówień cena podana przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

Artykuł 6.

 

 FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie internetowym www.multitapes.pl oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę.
2. Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu.
3. Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:

a. Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy – płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, Usługodawca nie honoruje potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu należy podać TYLKO numer zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.

b. Pobranie – płatność przy odbiorze.

c. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

d. Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

e. Szczegółowa informacja dotycząca Płatności znajduje się na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin.

f. Zamówienia nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

g. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

h. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Usługodawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Usługodawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

i. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Usługodawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

 

Artykuł 7.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Usługodawca realizuje zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w formularzu zamówienia,
2. Usługodawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
3. Usługodawca zrealizuje złożone zamówienie (dla towarów dostępnych) w terminie do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
4. Przez termin realizacji rozumie się termin, w którym zamówiony towar zostanie przekazany firmie transportowej.
5. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się towary z różnym terminem wysyłki, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z terminów wysyłki w zamówieniu.
6. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy realizacji wysyłki określonej w artykule 8  pkt. 5 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji wysyłki oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji wysyłki. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji wysyłki i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji wysyłki.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Usługodawcę pod warunkiem dostępności danego towaru w chwili realizacji zamówienia.
8. Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć.
9. W sytuacji gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
10. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Usługodawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
11. Usługodawca do każdego realizowanego zamówienia gdy zostaje przekazane do wysyłki wystawia fakturę VAT, która jest przekazywana Klientowi w wersji elektronicznej.
12. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez pocztę elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Usługodawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

 

Artykuł 8.

 

DOSTAWA

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym www.multitapes.pl wysyłane są do Klienta na podstawie zamówień złożonych i potwierdzonych oraz z uwzględnieniem warunków płatności określonych w Regulaminie.
2. Czas dostawy liczony jest od momentu odebrania przesyłki przez przewoźnika od Usługodawcy, do momentu dostarczenia przesyłki Klientowi.
3. Czas dostawy nie obejmuje procesu weryfikacji dostępności produktów, weryfikacji poprawności zamówienia i płatności oraz kompletowania produktów do wysyłki.
4. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika na podstawie umowy pomiędzy Usługodawcą a przewoźnikiem.
5. Czas i koszt dostawy jest uzależniony od wybranego przewoźnika:

  • DPD – czas dostawy do 5 dni roboczych; koszt 25,00 PLN/brutto 
    Koszt pobrania 5,00 PLN/brutto
  • InPost - czas dostawy do 5 dni roboczych; koszt 12,90 PLN/brutto 

6. Czas dostaw różnych produktów objętych jednym zamówieniem może ulec wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy.
7. Koszt dostawy jest zależny od wybranego przewoźnika i nie jest wliczany w cenę zamawianych produktów.  W przypadku zamówień o łącznej wartości powyżej 499 PLN/brutto koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
8. Aktualne informacje o kosztach dostawy, dostępne są również sklepie internetowym www.multitapes.pl, w zakładce „Dostawa”.
9. Klient zobowiązany jest do weryfikacji przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia wad mechanicznych lub uszkodzeń otrzymanych produktów, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu kurierowi oraz spisania protokołu niezgodności w obecności kuriera.
10. W chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, Klient uzyskuje prawo własności rzeczy objętych złożonym zamówieniem oraz akceptuje ryzyka związane z ich posiadaniem i użytkowaniem.

 

Artykuł 9.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania www.multitapes.pl jak również dostarczonych towarów.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej (e-mail) na adres
sklep@multitapes.pl
3. Reklamowany towar należy odesłać na poniższy adres  z dopiskiem „REKLAMACJA”:

INDUCOMP Sp. z o.o.
ul. Ruchu Oporu 106A
32-840 Zakliczyn

4. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b. datę złożenia lub i przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

e. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje towar komplementarny/zastępczy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kc, któremu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niezgodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 9 niniejszego Regulaminu.

f. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania ustosunkuje się do reklamacji.

 

Artykuł 10.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Dodatkowo jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których Klient otrzymuje  prezent – Klient jest zobowiązany również  do jego zwrotu.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć wg poniższego wyboru:

a. w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
Wraz ze zwracanym towarem w formie papierowej na adres:

INDUCOMP Sp. z o.o.
ul. Ruchu Oporu 106A
32-840 Zakliczyn

5. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy – na swój koszt– niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem) na adres wskazany w p. 4a powyżej.
6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczone koszty dostarczenia.
7. W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.
8. Jeżeli Klient będący konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
9. Towar w miarę możliwości należy odesłać w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
10. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.

11. Prawo do odstąpienia nie dotyczy także umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Artykuł 11.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2022 r.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.multitapes.pl z tym, że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie www.multitapes.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie www.multitapes.pl, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Data aktualizacji: 2023-01-09 16:23:00