0

Twój koszyk jest pusty.

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MULTITAPES.PL

Artykuł 1.

DEFINICJE

Terminy oznaczone w Regulaminie oznaczają:

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Biuro – Biuro Obsługi Klienta, gdzie Klient może szybko i efektywnie skontaktować się z Usługodawcą za pomocą: poczty tradycyjnej (Inducomp Industrial Components sp. z o.o. ul. Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin), mailowo (sklep@multitapes.pl) lub za pomocą telefonu (pod numerem +48 501 172 401) i uzyskać wszelkie informacje w szczególności na temat oferty, zamówienia, regulaminu itp. Biuro jest czynne w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca (przewoźnik) – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów (w szczególności firma kurierska, InPost). Szczegółowe informacje o Dostawcach, warunkach i ograniczeniach związanych z dostawą znajdują się na stronie Sklepu internetowego w zakładce Dostawa.

Formularz rejestracyjny – należy przez to rozumieć formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji.

Formularz zamówienia – skrypt będący częścią Sklepu internetowego służący do złożenia zamówienia przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, w ramach którego Klient ma dostęp do informacji o dokonanych zakupach Towarów, a także innych danych oraz informacji przez siebie podanych.

Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego Konta w Sklepie internetowym przez Klienta.

Towary – produkty oferowane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na sprzedaży Klientom Towarów będących w aktualnej ofercie handlowej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługodawca/Sprzedawca – Inducomp Industrial Components sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie i adresem ul. Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000298708, z kapitałem zakładowym 50 000 PLN, nr NIP 5213470732, REGON 141286033

Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.multitapes.pl należący do Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności nabywać Towary.

 Artykuł 2.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku z korzystaniem z Usług lub w związku z Rejestracją Konta, w ramach Sklepu internetowego przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tych Usług lub utrzymania tego Konta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podstawą przetwarzania w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b. ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.
 2. Za zgodą Klienta, dane osobowe przetwarzane będą także w celu przekazania informacji handlowych oraz przesyłania newsletteru. Podstawą przetwarzania w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca, który dołoży wszelkich starań, aby dane Klientów przetwarzane w ramach Sklepu internetowego oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Usługodawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów, o ile nie jest to niezbędne w celu realizacji Usług w zakresie wskazanym poniżej.
 4. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim login i hasło.
 5. Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wyżej wskazane dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu będą udostępniane: w celu dostarczenia przesyłki (Dostawcy) oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione współpracownikom Usługodawcy w celu niezbędnym do utrzymania Konta w Sklepie internetowym.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta zamówienia na Usługi/Towary.
 9. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe Klienta będą przez nas przetwarzane (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej): przez okres użytkowania Konta oraz w ciągu następnych 3 lat po zakończeniu użytkowania Konta w celu rozpatrzenia ewentualnie zgłaszanych roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług będą one przetwarzane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych), w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę będą one przetwarzane do czasu, aż Klient cofnie zgodę na ich przetwarzanie.
 11. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Artykuł 3.

Zasady ogólne

 1. Usługodawca prowadzi sprzedaż w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu Sklepu internetowego spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem jego funkcjonalności. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i odbywały się jak najkrócej.
 3. Wszystkie dostarczane Towary są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
 4. Na stronach Sklepu internetowego umieszczone są wizualizacje Towarów, które mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym przeglądanie oferty, zakładanie Konta, wypełniania Formularza zamówienia i zamawianie Usług, wymaga:
  1. urządzenia końcowego (np. laptop, telefon, tablet) z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności.
 6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk, lub utrwalić na dowolnym nośniku.
 7. Klient korzystając z funkcjonalności Sklepu Internetowego może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę nieodpłatnego newsletteru. Newsletter dostarczany jest na podany przez Klienta Adres e-mail. Newsletter może zawierać informacje handlowe o Towarach i Usługa Usługodawcy, prowadzonych promocjach, konkursach, obniżka cen. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, np. poprzez wysłanie stosownej informacji na adres sklep@multitapes.pl z prośbę o wypisanie z newsletteru lub poprzez skorzystać z linku rezygnacyjnego otrzymywanego wraz z newsletterem.
 8. Usługodawca informuje, że w związku z publicznym charakterem sieci Internet korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem dotyczącym nieuprawnionego dostępu do danych Klientów przez osoby trzecie. W związku z powyższym Usługodawca w celu minimalizacji powyższego zagrożenia rekomenduje, aby Klienci przy korzystaniu z sieci Internet stosowali właściwe środki techniczne zabezpieczające przed powyższymi zagrożeniami, w szczególności programy antywirusowe jak i programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca informuje przy tym, że nigdy nie zwraca się do Klientów z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie danych umożliwiających dostęp do Konta (np. hasła, loginu).
 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klienta zgodnie z przepisami prawa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

Artykuł 4

 Zakładanie Konta 

 1. Klient ma możliwość założenia Konta w Sklepie internetowym. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. W trakcie Rejestracji niezbędne jest podanie co najmniej adresu e-mail, który będzie stanowił login do Konta, a także ustalenia hasła. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w trakcie Rejestracji niezbędne jest podanie także innych, wskazanych danych.
 2. Rejestracja i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. W trakcie Rejestracji Konta niezbędne jest złożenie oświadczenia przez osobę zakładająca Konto, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Oświadczenie jest składane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji.
 4. Osoba zakładająca Konto jest zobowiązana do podania przy Rejestracji swoich, prawdziwych danych osobowych.
 5. Klient zobowiązany jest zachować login oraz hasło do Konta w poufności i nie udostępniać ich osobom nieuprawnionym. Klient zobowiązany jest, niezwłoczne po tym, gdy powziął taką informację, poinformować Usługodawcę o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta przez osoby trzecie oraz do zmiany swoich danych umożliwiających dostęp do Konta.
 6. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, żądania usunięcia Konta. W tym celu jest uprawniony do wysłania stosownego żądania do Usługodawcy w dowolnej formie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail: sklep@multitapes.pl lub też pisemnie na adres: Inducomp sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 46, 05-080 Izabelin. Niezwłocznie po otrzymaniu żądania Usługodawca usuwa Konto Klienta. W przypadku usunięcia Konta zostaną usunięte wszystkie dane Klienta z wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych Usług. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Usługodawcy oraz związanych z nimi dokumentach będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Artykuł 5

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna Rejestracja ani założenie Konta.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza zamówienia, w tym wprowadzonych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę Sklepu internetowego wybrać odpowiedni Towar, dodać go do koszyka a następnie wypełnić Formularz zamówienia.
 6. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 8. Akceptacja zamówienia przez Klienta następuje poprzez kliknięcie ikony „Zamów i zapłać”.
 9. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na Adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu zamówienia, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
  1. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
  2. łączna wartość brutto Towarów wraz z kosztami dostawy,
  3. rodzaj płatności,
  4. sposób dostawy.  
 10. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
 11. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje możliwość jego realizacji oraz oczekuje na wpływ płatności (nie dotycz wyboru opcji płatności „za pobraniem”).
 12. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest płatność za zamówienie (nie dotycz wyboru opcji płatności „za pobraniem”).
 13. Płatność powinna nastąpić w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku upływu tergo terminu bez wpłaty pełnej należności przez Klienta zamówienie nie będzie dalej procedowane (o czym Klient zostanie poinformowany w formie komunikacji elektronicznej), a w celu nabycia Towarów konieczne będzie ponowne uruchomienie procedury złożenia zamówienia (nie dotycz wyboru opcji „za pobraniem”).
 14. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” Sprzedawca przystępuje do przygotowania zamówienia do wysyłki po weryfikacji możliwości jego realizacji.

Artykuł 6.

 ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta możliwa jest do chwili przekazania Dostawcy paczki z Towarami.
 2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem poprzez e-mailem sklep@multitapes.pl lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy +48 501 172 401 w godzinach pracy Biura.
 3. Po przekazaniu Towarów Dostawcy nie ma możliwości dokonania zmian lub anulowania zamówienia.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, może odstąpić od zawartej umowy dotyczącej Towarów na zasadach opisanych w art. 13 niniejszego Regulaminu

 Artykuł 7.

 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W terminie nie dłuższym niż 5 dni od zaksięgowania pełnej wpłaty za zamawiany Towar (w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” w terminie 5 dni od otrzymania zamówienia) i pod warunkiem dostępności Towaru Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość elektroniczną na Adres e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia zawierającą co najmniej informacje o przystąpieniu do realizacji zamówienia, o terminie wysyłki Towarów, ich łącznej cenie wraz z informacją o kosztach dostawy. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości elektronicznej.
 2. W przypadku braku dostępności zamawianego Towaru Sprzedawca, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zamówienia, prześle Klientowi wiadomość elektroniczną na Adres e-mail z oświadczeniem o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca ma możliwość tylko częściowego przyjęcia zamówienia na Towary, ze względu na niedostępność części Towarów lub braku ich dostępności w odpowiedniej liczbie, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną na Adres e-mail. Klient może zrezygnować z całości zamówienia lub zaakceptować częściową jego realizację informując o tym Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania informacji. W przypadku akceptacji przez Klienta częściowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Towarów przesyłając Klientowi wiadomość elektroniczną potwierdzającą realizację zamówienia w tym zakresie. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki za część zamówienia, która nie będzie realizowana.
 4. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu przekazania mu informacji wskazanych w pkt 2-3 powyżej. Niezależnie od tego potwierdzenie ustaleń zostanie przesłane na Adres e-mail Klienta.
 5. Usługodawca realizuje zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia.
 6. Usługodawca zrealizuje złożone zamówienie w terminie do 5 Dni roboczych od potwierdzenia realizacji zamówienia.
 7. Przez termin realizacji rozumie się termin od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę aż do momentu, w którym zamówiony Towar zostanie przekazany Dostawcy.
 8. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się Towary z różnym terminem wysyłki, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z terminów wysyłki w zamówieniu.
 9. Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o wystąpieniu przyczyn przedłużenia terminu realizacji wysyłki Towarów oraz określić nowy termin jej realizacji. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji wysyłki i odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszelkie wpłacone przez niego środki.
 10. Usługodawca do każdego realizowanego zamówienia, gdy zostaje przekazane do wysyłki wystawia fakturę VAT, która jest przekazywana Klientowi w wersji elektronicznej, lub w wersji papierowej - w przypadku, gdy Klient nie akceptuje wersji elektronicznej, lub podał błędny Adres e-mail skutkujący brakiem możliwości wysłania faktury w wersji elektronicznej.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu weryfikacji poprawności danych podanych w Formularzu zamówienia niezbędnych do realizacji zamówienia i dostawy Towarów. 

Artykuł 8.

 DOSTAWA

 1. Towary zamówione w Sklepie internetowym wysyłane są do Klienta na podstawie zamówień złożonych i potwierdzonych do realizacji przez Sprzedawcę, po wcześniejszym zaksięgowaniu całości należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski. Sprzedawca nie wysyła Towarów zakupionych w Sklepie internetowym poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas dostawy liczony jest od momentu odebrania przesyłki przez Dostawcę do momentu dostarczenia przesyłki Klientowi.
 4. Czas dostawy nie obejmuje okresu realizacji zamówienia tj. okresu, w którym Towary są przygotowywane do wysyłki.
 5. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem wybranego przez Klienta Dostawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a tym Dostawcą.
 6. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego Dostawcy:
 1. DPD – czas dostawy do 3 Dni roboczych;
 2. InPost - czas dostawy do 3 Dni roboczych.
 1. Koszt dostawy jest zależny od wybranego Dostawcy i nie jest wliczany w cenę zamawianych Towarów. O kosztach dostawy Klient jest informowany najpóźniej w momencie wyboru Dostawcy oraz składania zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Towarów o łącznej wartości powyżej 499 PLN/brutto koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili zapoznać się aktualnymi informacjami o kosztach dostawy na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.
 4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym powinien, w ramach swoich możliwości, zweryfikować stan przesyłki i jej zawartość w momencie odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń, braków lub ubytków opakowania przesyłki lub Towarów, taki Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt kurierowi oraz spisać protokołu niezgodności w obecności kuriera.
 5. W przypadku Klienta innego niż wskazano w ust. 11 jest on zobowiązany w momencie odbioru przesyłki zweryfikować jej stan i zawartość tak pod względem widocznych uszkodzeń jak i ilości. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń, braków lub ubytków opakowania przesyłki lub samych Towarów, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Towary, które zostały odebrane bez zastrzeżeń co do stanu ilościowego lub jakościowego przez Klienta uważa się za wolne od wad jawnych. O ile bezwzględne przepisy prawa nie stanowią inaczej, jest to jednoznaczne z utratą praw tego Klienta do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Towarów.
 6. W chwili potwierdzenia odbioru przesyłki Klient uzyskuje prawo własności dostarczonych i odebranych Towarów objętych zamówieniem. Z tym momentem przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.

Artykuł 9.

 POLITYKA CENOWA I RABATOWA

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z Towarami.
 3. Sprzedawca w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru (np. w ramach upustów, rabatów lub promocji) obok informacji o obniżonej cenie podaje również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zmiany ofertowej Towarów, w tym ich wycofania lub wprowadzenia nowych Towarów. Wycofanie Towarów z oferty nie dotyczy zamówień złożonych przez Klienta.
 6. Usługodawca uprawniony jest do aktualizacji cen Towarów jak i kosztów dostawy. Niezależnie od takiej aktualizacji cena Towarów lub koszt dostawy obowiązujące w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca i ostateczna.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 9. Towary w Sklepie internetowym sprzedawane są w całych opakowaniach (kartonach). Liczba sztuk Towaru w danym kartonie zależy od rodzaju zamawianego Towaru, jego wielkości, szerokości, grubości, kształtu. Informacja o ilości sztuk Towaru w pojedynczym kartonie zostaje podana każdorazowo przy dodaniu Towaru do koszyka. Sklep co do zasady nie prowadzi sprzedaży pojedynczych sztuk Towarów. Jednakże w przypadku części Towarów taka sprzedaż jest możliwa, przy czym informacja taka zostanie podane w zakładce danego Towaru na stronie Sklepu internetowego.

 Artykuł 10.

  FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie internetowym www.multitapes.pl oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towary zamówione w Sklepie internetowym, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (nie dotyczy wyboru opcji płatności „za pobraniem”).
 3. Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu.
 4. W Sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
 1. Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy – płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, Usługodawca nie honoruje potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu należy podać TYLKO numer zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania;
 2. Za pobraniem – płatność przy odbiorze;
 3. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
 4. Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
 1. Szczegółowe informacje odnośnie płatności udostępnionych przez Usługodawcę można znaleźć na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Płatności”.
 2. Szczegółowa informacja dotycząca płatności dokonywanych przy wykorzystaniu systemu Przelewy24.pl znajduje się na stronie internetowej www.przelewy24.pl/regulamin.
 3. Zamówienia nieopłacone w całości przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych nie będzie dalej procedowane (o czym Klient zostanie poinformowany w formie komunikacji elektronicznej), a w celu nabycia Towarów konieczne będzie ponowne uruchomienie procedury złożenia zamówienia. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Usługodawca zwraca mu w takim przypadku całą wpłaconą kwotę.
 4. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Usługodawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności skontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew.

 Artykuł 11.

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego jak również dostarczonych Towarów.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres: adres: Siemiradzkiego 46, 05-080 Izabelin lub drogą elektroniczną na Adres e-mail sklep@multitapes.pl.
 3. Reklamowany Towar należy odesłać na koszt Sprzedawcy na poniższy adres z dopiskiem „REKLAMACJA”: ul. Siemiradzkiego 46, 05-080 Izabelin
 4. Rekomenduje się, aby w reklamacji wskazać:
 1. imię, nazwisko/nazwę, adres dostawy, adres e-mail Klienta,
 2. datę złożenia lub przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji (np. rodzaj niezgodności Towaru z zamówieniem, jego wady, braki, a w przypadku reklamacji na działanie Sklepu internetowego nieprawidłowości w jego działaniu) ze wskazaniem żądania Klienta,
 4. inne okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni i przed upływem tego terminu Klient zostanie poinformowany o stanowisku Sprzedawcy.
 2. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towarów z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. W przypadku Klienta innego niż wskazano w ust. 6 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów zgodnie z Tytułem XI, Działem II kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary. Towary mogą być natomiast objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (np. producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru). Udzielenie gwarancji lub jej brak nie ma wpływu na odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu zgodności zakupionych Towarów z umową lub za ich wady.

Artykuł 12.


Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej umowy sprzedaży do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona internetowa na której dostępne są stosowne informacje o procedurach: http://wiih.org.pl/index.php). Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (szczegółu dostępne na stronie http://spsk.wiih.org.pl/).
 3. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych poprzez stronę internetową (online).  

Artykuł 13.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zakupił Towar na odległość – za pośrednictwem Sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia przez niego wskazana, inna niż Dostawca, weszła w posiadanie tego Towaru, a w przypadku Towarów wysyłanych osobno, partiami lub w częściach w dniu wejścia przez ww. osoby w posiadanie ostatniego zamówionego Towaru, jego partii lub części.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć korzystając ze wzoru Formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć wg poniższego wyboru:
 1. w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Biura sklep@multitapes.pl (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 2. Pisemnie na adres: Siemiradzkiego 46, 05-080 Izabelin
 1. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na adres wskazany w ust. 4 lit b. powyżej. W przypadku zakupu Towarów w ramach akcji promocyjnych, w których Klient otrzymał prezent, Klient jest zobowiązany również do jego zwrotu. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny zobowiązani są do poniesienia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN.
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczone koszty dostarczenia.
 4. W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i prześle ją do Klienta w formie elektronicznej.
 5. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar w miarę możliwości należy odesłać w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 7. Zwrot należności nastąpi w takiej samej formie jakiej użył Klient.
 8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku zawarcia umowy:
  1. której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji takiego Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. której przedmiotem świadczenia jest Towar, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi towarami.

 Artykuł 14.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają na konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie,
 2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. zmian w funkcjonowaniu Sklepu internetowego związanych z zakresem udostępnianych Towarów, usług dodatkowych, funkcjonalności oraz świadczenia usług elektronicznych z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tych zmian,
 4. zmiany oznaczenia Usługodawcy,
 5. wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych zasad korzystania ze Sklepu internetowego.
 1. O zmianie Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później – Adres e-mail. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez jego usunięcie. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych, tym samym dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 2. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z Regulaminem, umowami zawartymi na jego podstawie w zakresie Usług i Towarów, a także ich realizacją jest prawo polskie, a jurysdykcję posiadają właściwe polskie sądy powszechne.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

 1. Adresat: Inducomp Industrial Components sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 46, 05-080 Izabelin, adres e-mail|: sklep@multitapes.pl
 2. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

 

 1. Data zawarcia Umowy/odbioru Towaru:
 2. Imię i nazwisko Kupującego:
 3. Adres Kupującego:
 4. Podpis Kupującego (niezbędny jedynie w wersji papierowej):
 5. Data:

Data aktualizacji: 2023-04-14 11:27:00